Sa Kong Sa Gang

Image Result For Sa Kong Sa Ganga From your experiences, which side of sg is gang activity more predominant? The west, east Sa Kong Sa Quite Active Teck whye lane .Some of the Branches List. Sio Kun Tong Salakau Chao Penuh West Coast Kuntong .Mix Teck Kong Boys Sakongsa []YouTube. Salakau Society Branch Gang Chants […]