Sakong Kahulugan

Synonyms and related words heel. n. . the back part of the human foot sakong . the heel of stockings or shoes sakong ng medyas o sapatos . the part of .Ang sakong Ingles heel ay isang bahagi sa likuran ng paa. Nakapatong ito sa umbok ng butong calcaneus, sa likod ng mga bakas ng […]